Time

Speaker

Title

10:00-11:00

Ma Xianan(Universite de Paris VII)

A survey on "Quantization commutes with reduction"

14:00-15:00

Kong Dexing(Zhejiang University)

Geometric flows and liver transplantation

15:15-16:15

Hu Yi(University of Arizona)

Moduli Space of Stable Map

16:15-17:00

Discussion

Organizers: Kefeng Liu, Hongwei Xu, Weiping Zhang.

Venue: CMS 201, Center of Mathematical Sciences, Zhejiang University